Informatie en Aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Phanos Fund Management BV is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Phanos Fund Management BV. Phanos Fund Management BV is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Een online op de Website ter beschikking gestelde prospectus kan afwijken van de hardcopy versie van de prospectus met betrekking tot hetzelfde beleggingsobject of hetzelfde fonds (het kan bijvoorbeeld een verkorte versie zijn). Indien u naar aanleiding van de online prospectus interesse heeft voor een bepaald beleggingsobject of fonds, dient u de hardcopy versie van de prospectus aan te vragen. U kunt de hardcopy versie van de gewenste prospectus per email aan phanos.fund.management@gemail.com aanvragen. Uw eventuele aanvragen voor participatie in een beleggingsobject of beleggingsfonds wordt geacht te geschieden op basis van de hardcopy versie van de prospectus waarin u het inschrijfformulier aantreft.

 

DISCLAIMER PHANOS FUND MANAGEMENT BV

De op deze site(s) verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het (ver)kopen van financiële producten, een (beleggings)advies of financiële dienst. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Phanos Fund Management BV niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Phanos Fund Management Bv, haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).